Hỗ trợ:
(028) 39307533
Giỏ hàng:
0
(0)
Giới thiệu

Lời nói đầu

Pháp luật đại cương là môn học quan trọng, được quy định trong chương trình đào tạo đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Môn học cung cấp một khối kiến thức rất cần thiết không chỉ đối với những người có trình độ cử nhân mà còn với mọi công dân.

Pháp luật đại cương là môn học mang tính chất nhập môn, trình bày những kiến thức cơ bản nhất về hai hiện tượng phức tạp của xã hội là nhà nước và pháp luật. Nội dung của môn học gồm hai khối kiến thức: thứ nhất là khối kiến thức cốt lõi, cơ bản nhất trong khối kiến thức lý luận chung về nhà nước và pháp luật; hai là những kiến thức khái quát của khoa học luật chuyên ngành. Vì vậy môn học pháp luật đại cương có phạm vi nghiên cứu rộng và khái quát hơn một số môn học có đối tượng nghiên cứu cụ thể. Do đó môn học không thể nghiên cứu thật cụ thể, chi tiết và đầy đủ từng khái niệm, phạm trù, quy luật, biểu hiện cụ thể trong thực tiễn trong đời sống của nhà nước và pháp luật nói chung cũng như từng ngành luật trong khoa học luật chuyên ngành. Chính điều này nói lên tính chất đại cương, nhập môn của môn học Pháp luật đại cương.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, thúc đẩy khả năng nghiên cứu, tiếp cận thực tiễn của sinh viên, giúp sinh viên có thể dễ dàng tìm hiểu các ngành luật cụ thể và tiếp cận các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó các tác giả đã cố gắng trình bày các khái niệm cơ bản một cách súc tích và dễ hiểu. Dù vậy, Tài liệu học tập cũng không hàm chứa hết kiến thức có liên quan đến nhà nước và pháp luật, cho nên trong quá trình học tập môn học Pháp luật đại cương đòi hỏi sinh viên phải đọc văn bản pháp luật và các tài liệu liên quan theo hướng dẫn của giảng viên.

Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội rất phức tạp do đó dù có nhiều cố gắng nhưng tài liệu không thể tránh khỏi sai sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để tài liệu được hòan thiện hơn.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận